Total Retail Sale of Consumer Goods by Sector

 

 

 

 

 

(100 million yuan)

Year

Region

Wholesale and

Retail Sale Trade

Catering Trade

Manufacturing

Agriculture

Others

 

 

 

 

 

 

1952

211.3

14.1

37.9

11.8

1.7

1957

399.5

24.2

33.9

13.2

3.4

1962

502.1

39.1

27.9

27.0

7.9

1965

594.6

31.2

24.2

13.0

7.3

1970

769.3

29.6

27.4

17.0

14.7

1975

1113.9

45.5

61.6

25.0

25.1

1978

1363.7

54.8

73.2

31.1

35.8

1980

1768.0

80.0

165.0

69.0

58.0

1985

3272.2

196.9

400.7

291.0

144.2

1986

3717.8

232.8

457.6

375.0

166.8

1987

4343.5

283.0

537.1

461.0

195.4

1988

5544.6

366.5

686.1

595.0

247.8

1989

6009.5

405.1

720.3

698.0

268.5

1990

6127.4

419.8

699.1

773.3

280.5

1991

6903.9

492.0

788.0

909.8

321.9

1992

7922.2

589.7

939.4

1077.4

465.0

1993

8726.9

800.1

1062.9

1436.2

436.0

1994

11039.7

1175.1

1272.8

2143.7

633.4

1995

13801.3

1579.2

1540.7

2777.6

921.2

1996

16205.1

2024.9

1775.3

3261.9

1506.9

1997

18108.3

2433.3

1987.9

3744.9

1024.5

1998

19185.8

2816.4

2037.6

4088.7

1024.0

1999

20551.8

3199.6

2094.5

4205.0

1083.8

2000

23042.3

3752.6

2191.8

4035.8

7357.7

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

926.2

81.3

79.8

7.5

218.5

  Tianjin      

350.6

67.4

27.2

54.4

157.7

  Hebei        

1011.8

138.4

127.6

139.3

41.7

  Shanxi       

387.1

48.2

33.2

91.3

27.3

  Inner Mongolia

279.3

40.6

33.6

61.6

22.3

  Liaoning     

1222.3

188.2

51.4

206.8

27.4

  Jilin        

469.6

73.0

26.7

154.8

9.9

  Heilongjiang 

778.4

86.9

41.6

91.1

18.2

  Shanghai     

1274.2

110.1

43.6

150.4

12.1

  Jiangsu      

1695.4

205.6

178.3

265.6

49.2

  Zhejiang     

1445.9

169.5

140.1

251.8

68.5

  Anhui        

620.0

92.4

83.9

161.3

21.5

  Fujian       

897.0

140.6

58.8

90.1

59.8

  Jiangxi      

397.7

52.9

47.2

130.5

22.2

  Shandong     

1452.1

226.7

277.0

243.9

110.4

  Henan        

1018.4

182.6

210.4

152.4

52.2

  Hubei        

997.4

157.1

92.4

273.8

96.4

  Hunan        

780.0

117.2

70.7

228.2

33.1

  Guangdong    

2433.4

559.2

184.4

382.4

96.6

  Guangxi      

526.9

88.5

41.7

109.6

24.6

  Hainan       

93.3

20.2

3.8

33.6

6.8

  Chongqing    

340.5

48.6

35.6

161.1

10.5

  Sichuan      

793.6

183.9

87.1

264.1

53.9

  Guizhou      

206.9

31.3

19.3

42.3

14.0

  Yunnan       

353.5

61.8

25.7

83.9

14.1

  Tibet        

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

346.0

54.8

50.6

92.5

13.1

  Gansu        

203.8

41.6

20.6

53.5

12.1

  Qinghai      

50.7

10.4

4.0

8.1

2.0

  Ningxia      

47.8

9.4

3.8

19.9

1.8

  Xinjiang     

222.6

32.8

22.3

49.6

20.1