The Hui ethnic miniroty


Population:
9,816,802

Major areas of distribution: Ningxia, Gansu, Henan, Hebei, Qinghai, Shandong, Yunnan, Xinjiang, Anhui, Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Shanxi, Beijing, Tianjin

Language: Han (standard Chinese)

Religion: Islam