The Miao ethnic minority


Population:
8,940,116

Major area of distribution: Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi, Sichuan, Hainan and Hubei

Language: Miao

Religion: Polytheism