The Mongolian ethnic minority


Population:
5,813,947

Major areas of distribution: Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Xinjiang, Henan, Hebei, Gansu, Qinghai, etc.

Language: Mongolian and Han

Religion: Lamaism