The She ethnic minority


Population:
709,592

Major area of distribution: Fujian, Zhejiang, Jiangxi and Guangdong

Language: She

Religion: