The Yao ethnic minority


Population:
2,637,421

Major area of distribution: Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong and Guizhou

Language: Yao and Miao

Religion: Polytheism