The Yi ethnic minority


Population:
7,762,286

Major area of distribution: Sichuan, Yunnan, Guizhou and Guangxi

Language: Yi

Religion: Polytheism