Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
How to Read Chinese Menus 读 菜 单
Lesson 5
 Dōng gū cài xīn
1 冬 菇 菜 心
 Black mushrooms with kale
 Xiāng qín dòu gān
2 香 芹 豆 干
 Celery and dried bean curd
 Bái guǒ xiā rén
3 白 果 虾 仁
 Fried gingko nut with shrimp
 Fěi cuì pào yú
4 翡 翠 鲍 鱼
 Abalone mushrooms with vegetables
 Xiāng cōng jiān yú
5 香 葱 煎 鱼
 Fried fish with green onion
 Bō luó pái gǔ
6 菠 萝 排 骨
 Pork ribs with pineapple