Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
Popular Words 流行词

Lesson 6
Yìng shì jiào yù
应 试 教 育
Exam-oriented education
Sù zhì jiào yù
素 质 教 育
Education for all-rounded development
Xué shēng jiăn fù
学 生 减 负
To reduce students' work load
Wăng luò kōng jiān
网 络 空 间
Cyberspace
Kuò dà nèi xū
扩 大 内 需
To expand domestic demand