Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
Popular Words 流行词

Lesson 7
Rén zào měi nǚ
人造美女
Man-made beauty; plastic beauty
Nà mǐ jì shù
纳米技术
Nano technology; nano science
Zhèng fǔ cǎi gòu
政府采购
Government procurement; government purchase
Xìn xī hù dòng
信息互动
Information interaction
Shěn měi pí láo
审美疲劳
To be tired of doing something