Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
How to Read Chinese Menus 读 菜 单
Lesson 10
 Guò qiáo mǐ xiàn
1 过 桥 米 线
 Rice-flour noodles in soup (a local delicacy of Yunnan Province)
 Bō luó chăo fàn
2 菠 萝 炒 饭
 Pineapple fried rice
 Xiān xiā hún tun
3 鲜 虾 馄 饨
 Shrimp wonton soup
 Sān xiān yuán băo
4 三 鲜 元 宝
 Seafood dumplings
 Gā lí jī fàn
5 咖 哩 鸡 饭
 Curry chicken rice
 Xiāng jiāo sōng bǐng
6 香 蕉 松 饼
 Banana pancake