Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
Popular Words 流行词

Lesson 17
Cè huà rén
策 划 人
Planner
Jīng jì rén
经 济 人
Broker
 
Shí lì pài
实 力 派
Skilled group or style
Ǒu xiàng pài
偶 像 派
Idol group or style
Dòng zuò piān
动 作 片
Action movie
Dòng màn piān
动 漫 片
Cartoon movie
Měi róng shī
美 容 师
Beauty specialist, beautician
Àn mó yuàn
按 摩 院
Massage parlor