Ancient Chinese Poetry Popular Words How to Read Chinese Menus Extensive Reading Strokes of Chinese Characters forum
Popular Words 流行词

Lesson 19
Dù jià cūn
度 假 村
Holiday village
Xiě zì lóu
写 字 楼
Office building
 
Lián suǒ diàn
连 锁 店
Chain store
Qíng lǚ zhuāng
情 侣 装
Couple suits
Mí cǎi fú
迷 彩 服
Battle fatigues
Bào fā hù
暴 发 户
Nouveau riche; upstart
Gāo pǐn wèi
高 品 位
High quality; high grade