Local Tourism Administrations

- Beijing
- Shanghai
- Tianjin
- Chongqing
- Xinjiang
- Qinghai
- Ningxia
- Guangxi
- Guizhou
- Tibet
- Shanxi
- Henan
- Hebei
- Gansu
- Shaanxi
- Inner Mongolia
- Fujian
- Jilin
- Hunan
- Liaoning
- Shandong
- Hubei
- Anhui
- Jiangsu
- Jiangxi
- Heilongjiang
- Sichuan
- Yunnan
- Zhejiang
- Guangdong
- Hainan
- Hong Kong
- Macao