Actress Zhang Xinyi poses for photo shoot

Xinhua, February 24, 2012