Central Military Commission of the CPC

Chairman:

Hu Jintao

Vice Chairmen:

Guo Boxiong    Xu Caihou

Members:

Liang Guanglie Chen Bingde Li Jinai Liao Xilong
Chang Wanquan Jing Zhiyuan  Wu Shengli Xu Qiliang


Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000