Home  | Distribution of Representative Islamic Architecture | Tradition & Change in Xinjiang
Aytga (Id Kah) Mosque, Kashi Kucha Mosque, Kucha Jaman Mosque, Hotan Jame Mosque, Kurle
Langenhaniqa Mosque, Aksu Beytulla Mosque, Yining Qazihan Mosque, Turpan Guyuan Mosque, Urumqi
Shaanxi Mosque, Urumqi Hantengri Mosque, Urumqi Apak Hoja Tomb, Kashi Tomb of Hami Muslim Princes, Hami
Bughrahan Mausoleum, Atux Sugong Tower, Turpan Xinjiang Qur'an School, Urumqi Xinjiang Islam Academy, Urumqi
1 2
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688 (050516)