Manchu
  Korean
  Hezhe
  Mongolian
  Daur
  Ewenki
  Oroqen
  Hui
  Dongxiang
  Tu
  Salar
  Bonan
  Yugur
  Uygur
  Kazak
  Kirgiz
  Xibe
  Tajik
  Ozbek
  Russian
  Tartar
  Tibetan
  Moinba
  Lhoba
  Qiang
  Yi
  Bai
  Hani
  Dai
  Lisu
  Va
  Lahu
  Naxi
  Jingp
  Blang
  Achang
  Pumi
  Nu
  De'ang
  Drung
  Jino
  Miao
  Bouyei
  Dong
  Shui
  Gelo
  Zhuang
  Yao
  Mulam
  Maonan
  Jing
  Tujia
  Li
  She
  Gaoshan
 
 
 
  The Lhoba ethnic minority      The 2,965 people of the Lhoba ethnic minority have their homes mainly in Mainling, Medog, Lhunze and Nangxian counties in southeastern Tibet. Additionally, a small number live in Luoyu, southern Tibet.

      The Lhobas speak a distinctive language belonging to the Tibetan-Myanmese  language family, Chinese-Tibetan language system. Few of them know the Tibetan language. Having no written script, Lhoba people used to keep records by notching wood or tying knots.