Ancient Chinese Poetry   Chinese Idioms   Popular Words   How to Read Chinese Menus   Extensive Reading   Strokes of Chinese Characters
Popular Words     流行词
Lesson 2
wăng liàn
网 恋
Love on the Internet; cyber love
wăng luò chōng làng
网 络 冲 浪
Surfing the net; net surfing
wăng shàng gòu wù
网 上 购 物
Online shopping
xu nǐ xiàn shí
虚 拟 现 实
Virtual reality