Leaders of the National People's Congress      Standing Committee of the 10th National People's Congress:
Chairman:
Wu Bangguo

Vice Chairpersons:
Wang Zhaoguo Li Tieying Ismail Amet (Uygur) He Luli
Ding Shisun Cheng Siwei Xu Jialu Jiang Zhenghua
Gu Xiulian (f.) Raidi (Tibetan) Sheng Huaren Lu Yongxiang
Uyunqimg(f. Mongolian) Han Qide Fu Tieshan


Secretary-general of the 10th NPC Standing Committee:
Sheng Huaren


Members of the 10th NPC Standing Committee: 

 

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688