Climbing & Hiking >>

 • Beijing Today Walk Center 17D, Bldg 1, Century Mansion, 45 Xiaoguan Beili, Yonghegong. 
  www.chinawalking.net.cn.
  bytsy@mrqh.com

 • U-DO Adventure 4/F, Happiness Hotel, 39 Xingfu Dajie
  Chongwen
  www.udoadventure.com
  udoadventure@hotmail.com

 • Beijing Hikers 1302, Gate 3, Bldg 5, Taihua Binhe Yuan, 41 Nanshiliju, Jiuxian Qiao,Chaoyang
  www.beijinghikers.com
  info@beijinghikers.com