Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Regional chairman: Ma Qizhi

Capital: Yinchuan City

Government office address: 217 West Jiefang Street, Yinchuan

Telephone: 0951-5015889


Geographical location

The Ningxia Hui Autonomous Region, which is called Ning for short, is located in northwest China, on the upper reaches of the Yellow River. One of China's five autonomous regions inhabited by the minority groups, it borders Shaanxi Province in the east, the Inner Mongolia Autonomous Region in the north, and Gansu Province in the south.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688