Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Wei Liucheng

Capital: Haikou

Government office address: 59 Haifu Road, Haikou

Telephone: (898) 65342277, 65342162


Geographical location

Hainan Province lies at the southernmost tip of China, facing Guangdong Province in the north across the Qiongzhou Strait; the Democratic Republic of Vietnam in the west across the Beibu Gulf (Gulf of Tonkin), and Taiwan Province in the east across the South China Sea. To the south and southeast it is bounded in the South China Sea by the Philippines, Brunei and Malaysia. Encompassing Hainan Island, Xisha Archipelago, Zhongsha Archipelago and Nansha Archipelago as well as their dependent waters, Hainan Province covers a land area of 35,000 square kilometers and a sea area of approximately 2 million square kilometers. Hainan Island is China's second largest island after Taiwan, with an area of 33,900 square kilometers (not including its satellite islets). Zengmu Shoal of Nansha Archipelago is the southernmost part of Chinese territory.

Projects Wanting Foreign Investment
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688